Skip to the content.

Stadgar

§ 1: NAMN, SÄTE OCH RÄKENSKAPSÅR

Föreningens namn är HP-Connect Sweden. HP-Connect Sweden har säte i Stockholm. HP-Connect Sweden’s räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 2: ÄNDAMÅL

HP-Connect Sweden är en ideell förening och har till ändamål att verka för främjande av erfarenhetsutbytet mellan användare av företagsprodukter från till exempel Digital Equipment, Compaq, HP, HPE och VMS Software/VSI.

§ 3: MEDLEMSKAP

Medlemskap är öppet för alla som främjar §2 ändamål. Styrelsen beviljar medlemskap. Medlemsavgiften fastställes av årsmötet. Varje medlemskap ger en röst. Styrelsen har rätt att utesluta medlem.

§ 4: UNDERAVDELNINGAR

Styrelsen kan besluta om inrättande av SIGs, Special Interest Groups,för medlemmar med ett gemensamt specialintresse, eller LUGs, Local User Groups, för medlemmar med gemensamt geografiskt område. Dessa underavdelningar sorterar under föreningen och följer de stadgar och riktlinjer som gäller för föreningen.

§ 5: STYRELSE

Styrelsen består av minst sju och mest elva ledamöter. Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt ytterligare minst 3 ledamöter. Ordförande väljs på ett år. Styrelseledamöter väljs på två år, med hälften av ledamöterna per år. Ordförande väljs av årsmötet, resten av styrelsen konstituerar sig själv. Ordförande och styrelseledamot kan väljas om. Styrelsen utser den eller de personer som har rätt att teckna föreningens firma. Styrelsen är beslutsför om de vid sammanträdet närvarande antalet ledamöter överstiger hälften av hela styrelsens ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening vilken de flesta röstande förenar sig om och vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden, dock att giltigt beslut fodrar enhällighet när för beslutsförhet minsta antal ledamöter är närvarande. Senast 1 april skall styrelsen till revisorerna avlämna verksamhetsberättelse, resultaträkning samt balansräkning.

§ 6: VALBEREDNING

Valberedning består av två personer, varav en är sammankallande. Valberedningen väljes för en period om ett år.

§ 7: REVISORER

Två revisorer väljs vid årsmötet. Vid första årsmötet väljs den ena för en period om två år och den andra för en period om ett år. Därefter väljs en varje år för en period om två år. Varje år väljs en revisorssuppleant. Revisorerna skall bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutad och revisionsberättelse avgiven senast två veckor före ordinarie årsmöte. Styrelsen skall avge skriftlig förklaring

§ 8: ÅRSMÖTE

Ordinarie årsmöte hålls årligen före juni månads utgång. Extra årsmöte hålls då styrelsen eller revisorerna finner skäl därtill eller då minst 1/3 av samtliga röstberättigade skriftligen begärt det hos styrelsen med angivande av ärende, som önskas behandlat. Medlem som önskar ärende behandlat på ordinarie årsmöte, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast 1 mars.

Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter förekomma:

1. årsmötets öppnande
2. upprättande av röstlängd
3. fråga om mötets behöriga utlysande
4. fastställande av dagordningen
5. val av ordförande och sekreterare för mötet
6. val av två justeringsmän, tillika rösträknare
7. föredragning av årsredovisning och verksamhetsberättelse
8. revisorernas berättelse
9. beslut om fastställande av balans- och resultaträkningarna
10. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. val av ordförande
12. val av övriga styrelseledamöter
13. val av revisorer och revisorssuppleant
14. val av valberedning
15. fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
16. förslag från enskild medlem som i tid kommit styrelsen tillhanda
17. övriga frågor
18. årsmötets avslutande

På extra årsmöte skall utöver ärenden enligt punkt 1-6 ovan endast förekomma de ärenden för vilka mötet blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till mötet. Kallelse till årsmöte skall innehålla uppgift om förekommande ärenden och utfärdas genom utsändning med E-post senast tre veckor före årsmötet. Rösträtt vid årsmötet tillkommer medlem som erlagt medlemsavgift för innevarande verksamhetsår.

§ 9: ANSVARSFRIHET

För sina förbindelser svarar föreningen endast med sina tillgångar.

§ 10: FÖRENINGENS KAPITAL

Föreningens kapital skall placeras i bank och värdepapper.

§ 11: STADGEÄNDRING

Förslag till ändring av HP-Connect Sweden stadgar kan avgivas av medlem eller styrelsen. Medlems förslag skall överlämnas till styrelsen senast 1 mars. Ärendet skall anges i kallelsen. Beslut om ändring av stadgar skall fattas med 2/3-delars majoritet av årsmöte.

§ 12: FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Föreningen kan upplösas genom beslut av två på varandra – med minst tre månaders mellanrum – följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Sådant beslut skall fattas med 3/4 majoritet. Vid upplösning skall återstående medel användas på sätt som beslutas av årsmöte.