Skip to the content.

Möten

Årsmöte 2024 16e maj 17:00

Det kommer att vara möjlighet att närvara på distans via Internetmöte eller telefonsamtal.


Två halvdagar seminarium med fokus på VMS 17e januari 14:00 - 18e januari 11:00 2024 i Malmö eller på distans

Agenda (på engelska) för dagarna Onsdag 17/1

Torsdag 18/1

Inspelad och delad media från seminariet finns på denna länk (länken är giltig till 240221)


Medlemsmöte 17e januari 17:00 2024 i Malmö eller på distans

Agenda:

 1. Snabb sammanfattning från tidigare presenterat material under dagen.
 2. Diskussion kring HP-Connect Sweden framtid. Hur vill vi medlemmar att föreningen ska fortsätta sin verksamhet i framtiden och stärka medlemsengagemanget.
 3. Övrigt

Årsmöte 2023-05-23

Välkommen på Årsmöte i HP-Connect Sweden!

Vi har valt att hålla ett enkelt årsmöte även i år via teams men har tänkt att det ska att om intresse finns träffas under årsmötet för en fika i Göteborg, Malmö resp Stockholm. För lite mer storslaget fysiskt möte med någon som pratar teknik och rolig aktivitet ser vi kommer efter sommaren. Hösten bjuder dessutom på intressant konferens i och med https://openvms-ng.com som äger rum i höst.

Datum: Tisdag den 23 Maj 2023 Tid: 17:00 Anmäl ert deltagande genom att skicka ett mail till anmalan@hp-connect.se Anslutningsinformation till mötet finns nedan.

Ur stadgarna § 8: ÅRSMÖTE Ordinarie årsmöte hålls årligen före juni månads utgång. Extra årsmöte hålls då styrelsen eller revisorerna finner skäl därtill eller då minst 1/3 av samtliga röstberättigade skriftligen begärt det hos styrelsen med angivande av ärende, som önskas behandlat. Medlem som önskar ärende behandlat på ordinarie årsmöte, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast 1 mars.

Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter förekomma:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Upprättande av röstlängd
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Fastställande av dagordningenval av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 6. Föredragning av årsredovisning och verksamhetsberättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningarna
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av ordförande
 11. Val av övriga styrelseledamöter
 12. Val av revisorer och revisorssuppleant
 13. Val av valberedning
 14. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
 15. Förslag från enskild medlem som i tid kommit styrelsen tillhanda
 16. Övriga frågor
 17. Årsmötets avslutande Oskar Holmlund HP-Connect Sweden

Anmäl ert deltagande genom att skicka ett mail till anmalan@hp-connect.se.

Föredragningslista

Verksamhetsberättelse

Balansrapport

Resultatrapport

Årsmöte 2022-06-22

Välkommen på Årsmöte i HP-Connect Sweden!

Datum: Onsdag den 22 Juni 2022 Tid: 16:00

Välkommen på Årsmöte i HP-Connect Sweden!

Eftersom det även i år är speciella omständigheter så kommer vi att hålla årsmötet på nätet istället för att mötas fysiskt. De sociala aktiviteter vi brukar ha vid årsmöten får vi skjuta på framtiden och hoppas att de kan bli aktuella i samband med ett SIG-möte under hösten efter lämpligt stick i armen.

Datum: Onsdag den 21 April 2021 Tid: 16:00 Anmäl ert deltagande genom att skicka ett mail till anmalan@hp-connect.se I bekräftelsen kommer anslutningsinstruktioner till mötet.

Ur stadgarna § 8: ÅRSMÖTE Ordinarie årsmöte hålls årligen före juni månads utgång. Extra årsmöte hålls då styrelsen eller revisorerna finner skäl därtill eller då minst 1/3 av samtliga röstberättigade skriftligen begärt det hos styrelsen med angivande av ärende, som önskas behandlat. Medlem som önskar ärende behandlat på ordinarie årsmöte, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast 1 mars.

Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter förekomma:

 1. årsmötets öppnande
 2. upprättande av röstlängd
 3. fråga om mötets behöriga utlysande
 4. fastställande av dagordningen
 5. val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 7. föredragning av årsredovisning och verksamhetsberättelse
 8. revisorernas berättelse
 9. beslut om fastställande av balans- och resultaträkningarna
 10. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. val av ordförande
 12. val av övriga styrelseledamöter
 13. val av revisorer och revisorssuppleant
 14. val av valberedning
 15. fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
 16. förslag från enskild medlem som i tid kommit styrelsen tillhanda – Allmän diskussion om föreningens framtida inriktning, särskilt relationen till HPE och VSI.
 17. övriga frågor
 18. årsmötets avslutande

Oskar Holmlund HP-Connect Sweden

Anmäl ert deltagande genom att skicka ett mail till anmalan@hp-connect.se

Foredragningslista-2022Ladda ner Verksamhetsberattelse_HP-Connect_2021-1Ladda ner punkt 16 Förslag på stadgeändringLadda ner Resultatrapport-2021Ladda ner Balansrapport-2021Ladda ner

Årsmöte 2021-04-21

Välkommen på Årsmöte i HP-Connect Sweden!

Eftersom det även i år är speciella omständigheter så kommer vi att hålla årsmötet på nätet istället för att mötas fysiskt. De sociala aktiviteter vi brukar ha vid årsmöten får vi skjuta på framtiden och hoppas att de kan bli aktuella i samband med ett SIG-möte under hösten efter lämpligt stick i armen.

Datum: Onsdag den 21 April 2021 Tid: 16:00 Anmäl ert deltagande genom att skicka ett mail till anmalan@hp-connect.se I bekräftelsen kommer anslutningsinstruktioner till mötet.

Ur stadgarna § 8: ÅRSMÖTE Ordinarie årsmöte hålls årligen före juni månads utgång. Extra årsmöte hålls då styrelsen eller revisorerna finner skäl därtill eller då minst 1/3 av samtliga röstberättigade skriftligen begärt det hos styrelsen med angivande av ärende, som önskas behandlat. Medlem som önskar ärende behandlat på ordinarie årsmöte, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast 1 mars.

Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter förekomma:

 1. årsmötets öppnande
 2. upprättande av röstlängd
 3. fråga om mötets behöriga utlysande
 4. fastställande av dagordningen
 5. val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 7. föredragning av årsredovisning och verksamhetsberättelse
 8. revisorernas berättelse
 9. beslut om fastställande av balans- och resultaträkningarna
 10. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. val av ordförande
 12. val av övriga styrelseledamöter
 13. val av revisorer och revisorssuppleant
 14. val av valberedning
 15. fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
 16. förslag från enskild medlem som i tid kommit styrelsen tillhanda – Allmän diskussion om föreningens framtida inriktning, särskilt relationen till HPE och VSI.
 17. övriga frågor
 18. årsmötets avslutande

Oskar Holmlund HP-Connect Sweden

Verksamhetsberättelse_HP-Connect_2020Ladda ner Föredragningslista 2021Ladda ner Resultatrapport 2020Ladda ner Balansrapport 20201231Ladda ner

SIG Möte 2021-01-20

HP-Connect bjuder in till digitalt SIG-möte, 2021-01-20 kl 18:00. Mötet kommer att ske via Microsoft Teams.

Denna gång är det Mimer från Uppsala som kommer att berätta om sin SQL-databas. Vi har bett dem att få veta extra mycket om Mimer på VMS och om hur det går för dem med implementationen på VMS för x86.

Anmäl dig via mail till anmalan@hp-connect.se

Teams-länk kommer att skickas ut till dem som anmält sig till mötet.

Hälsningar,

HP-Connect

SIG Möte 2020-11-19

Som en liten mini-SIG, har vi i HP-Connect bjudit in Kevin Duffy från Oracle, för att lyssna på Oracles planer framöver. Mötet sker helt digitalt 19/11 kl 18:00 – 19:30.

Anmäl ert deltagande genom att skicka ett mail till anmalan@hp-connect.se Detaljer kring hur ni ansluter till detta digitala möte, kommer via separat mail.

Hälsningar

HP-Connect

Årsmöte 2020-05-28

Välkommen på Årsmöte i HP-Connect Sweden!

Eftersom det är speciella omständigheter i år så kommer vi att hålla årsmötet i cyberrymden istället för att mötas fysiskt. De sociala aktiviteter vi brukar ha vid årsmöten får vi skjuta på framtiden och hoppas att de kan bli aktuella i samband med ett SIG-möte under hösten.

Datum: Torsdag den 28 Maj 2020 Tid: 18:00 Anmäl ert deltagande genom att skicka ett mail till anmalan@hp-connect.se

Ur stadgarna § 8: ÅRSMÖTE Ordinarie årsmöte hålls årligen före juni månads utgång. Extra årsmöte hålls då styrelsen eller revisorerna finner skäl därtill eller då minst 1/3 av samtliga röstberättigade skriftligen begärt det hos styrelsen med angivande av ärende, som önskas behandlat. Medlem som önskar ärende behandlat på ordinarie årsmöte, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast 1 mars.

Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter förekomma:

 1. årsmötets öppnande
 2. upprättande av röstlängd
 3. fråga om mötets behöriga utlysande
 4. fastställande av dagordningen
 5. val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 7. föredragning av årsredovisning och verksamhetsberättelse
 8. revisorernas berättelse
 9. beslut om fastställande av balans- och resultaträkningarna
 10. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. val av ordförande
 12. val av övriga styrelseledamöter
 13. val av revisorer och revisorssuppleant
 14. val av valberedning
 15. fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
 16. förslag från enskild medlem som i tid kommit styrelsen tillhanda
 17. övriga frågor
 18. årsmötets avslutande

Det har inte inkommit några förslag från enskild medlem.

Oskar Holmlund HP-Connect Sweden

http://hp-connect.se/wp-content/uploads/2020/05/Verksamhetsberättelse_HP-Connect_2019.pdf

http://hp-connect.se/wp-content/uploads/2020/05/Balansrapport 20191231.pdf

http://hp-connect.se/wp-content/uploads/2020/05/Resultatrapport-20191231.pdf

http://hp-connect.se/wp-content/uploads/2020/05/Föredragningslista 2020.pdf

VMS SIG 2019-11-13 Malmö

Bästa HP-connect-medlem! Vi inbjuder till VMS-SIG-möte hos VSI i Malmö den 13/11 2019 kl. 13:00 – 16:30. Adress: World Trade Center, Skeppsgatan 19, Malmö. Från Malmö C är det 10-15 minuters promenad, eller 5 minuter med buss (2, 3 eller 8).

Det finns möjlighet till samtal med talarna både före och efter SIG-mötet. Nämn i din anmälan vem av talarna du är intresserad av att tala med så kontaktar vi dig med bekräftelse att personen är tillgänglig.

Lunchrestaurang finns i samma byggnad. Program (De flesta presentationerna ges på engelska): 13:00 – 13:15 Welcome – Brett Cameron, Chris Brown 13:15 – 14:10 PERFDAT – Thilo Lauer 14:10 – 14:30 HPE Future point of view on OpenVMS – Lars Sundqvist 14:30 – 14:50 Coffee break 14:50 – 15:40 VSI update (roadmaps, business-wise and technology-wise) – Brett Cameron 15:40 – 16:30 Technical update (new and planned releases, state of the x86 port, etc) – Robert Nydahl, Callum Roberts, David Brinnen

Vi kommer denna gång inte ha möjlighet till deltagande på distans. Vi kommer dock att lägga ut presentationerna på www.hp-connect.se. Anmälan till anmalan@hp-connect.se med namn och företag. Väl Mött! Styrelsen HP-connect Sverige

VMS SIG 2019-05-14 13:00-17:00, Stockholm

Bästa HP-connect-medlem! Vi inbjuder till SIG-möte hos HPE I Frösunda den 14/5 2019 kl. 13:00 – 17:00. Den som vill kan också delta i mötet på distans, via Skype och Zoom (som är Oracles verktyg). Tekniska detaljer om deltagande på distans meddelas i ett bekräftelse-mail till de anmälda. Program: 13:00 – 14:30 Oracle Rdb and Oracle DB on VMS Status and Directions Oracle 11g and Oracle 19 State of the Port Speakers: Kevin Duffy (irl), Dave Hayter (remote), Oracle Corp. 14:30 – 15:30 Mimer SQL on VMS, update and State of the Port Speaker: Bengt Gunne (irl), Mimer 15:30 – 16:30 VMS Update and State of the Port Speakers: Robert Nydahl (irl), Ray Turner (remote), VSI The times above are approximate; the meeting will decide if we have one half-hour or two quarter-hour breaks during the afternoon. The meeting will end at 17:00.

Anmälan till anmalan@hp-connect.se med namn och företag, samt deltagande på plats eller på distans. Väl mött! Styrelsen HP-Connect Sverige

Årsmöte och VMSSIG dag 2019-04-10

Bästa HP-connect-medlem! HP-connect bjuder in till en kombinerad VMS-SIG-dag och HP-connect årsmöte I Linköping 10 April 2019.

Mötet förläggs denna gång till Flygvapenmuseet i Malmslätt. Det blir en späckad dag med SIG-sessioner, årsmöte och guidad tur i museet. Lunch, kaffe och middag.

Program

10:00 Busstransport från Linköping C till museet 10:30 Kaffe 10:45-11:30 VSI update(Gemeral update across the board of all activities, techical and non-technical) Brett Cameron, VSI 11:30-12:15 State of the VMS port Robert Nydahl, VSI 12:15-12:35 Some (other) interesting new stuff Brett, David Brinnen and Robert, VSI 12:35-13:00 End of sale for HPE OpenVMS 8.4 occurred 31-DEC-2018; Java support and more Lars Sundqvist, HPE. 13:00 Lunch 14:00 HP-Connect årsmöte 14:30 Kaffe 15:00 Visning med guide av Flygvapenmuseet 16:30 Middag, Dryck utöver alkoholfritt finns att köpa i bar 18:00 Busstransport till Linköping C

Anmälan med mail till anmalan@hp-connect.se, senast 31 mars, Eftersom vi skall beställa mat per kuvert kan vi inte ta emot sena anmälningar. Ange eventuella allergier i anmälan. Väl mött! Styrelsen HP-Connect Sverige

SIG dag 2018-11-07

Datum: 2018-11-07 09:00 Plats: HPE i Frösunda.

Hej HP-Connect-medlem! Styrelsen för HP-Connect Sverige planerar en SIG-dag hos HPE i Frösunda 7 november. Det mycket preliminära programmet ser ut så här: 08:30 Kaffe 09:00 Mini Tech update med Hybrid IT (HPE) 12:00 Lunch 13:00 VMS Software Inc uppdaterar oss om pågående projekt (VSI)

Anmäl dig med mail till styrelsen@hp-connect.se Välkomna Styrelsen.

VMSSIG: Besök från Oracle

Den 21/5 kommer Kevin Duffy, utvecklings-chef på Oracle, till Stockholm. Vi tänkte passa på att bjuda in till en halvdag med Oracle-presentationer, hos HPE i Solna. Utöver Kevin, kommer Dave Hayter att prata om porteringen av Oracle 12c Database till OpenVMS. Dave, som är utvecklare, kommer att medverka via Skype från sitt kontor i England.

Det kommer även att finnas möjlighet för medlemmarna att delta via Skype. Tekniska detaljer meddelas de anmälda.

Plats: HP Enterprise, Gustav IIIs Boulevard 36, Solna Tid: 21/5 2018, 09:00

Agenda 09:00 – 09:15 Registrering och kaffe 09:15 – 10:00 Oracle Rdb & Oracle Database på VMS Kevin Duffy 10:00 – 10:30 Kafe 10:30 – 11:30 What’s new with Oracle Rdb Kevin Duffy 11:30 – 12:00 Oracle 12c OpenVMS port update Dave Hayter 12:00 Lunch

Anmäl dig med mail till styrelsen@hp-connect.se

Välkomna Vårhälsningar från HP-Connect OpenVMS-sig

Välkommen på SIG-dag Datum: 2018-04-23 13:00 – 2018-04-24 13:00 Plats: VMS Software Inc.,World Trade Center, Jungmansgatan 12, 21119 Malmö.

Välkommen till årets första VMS-SIG-möte på World Trade Center i Malmö. Arrangör av mötet är VMS Software Inc. Vi hoppas att det blir en informativ och trevlig tvådagars-konferens med intressanta presentationer av VMS-SIG-medlemmar och VMS Software Inc., möjligtvis även en eller två speciella gäster!

Evenemanget kommer att pågå under två dagar, lunch till lunch, den 23e till den 24e april i World Trade Center och i Turning Torso. World Trade Center Malmö ligger 15–20 minuters gångväg från Malmö Centralstation. HP-Connect 2018 årsmöte kommer att äga rum högst upp i Turning Torso! Årsmötet har ungefärlig starttid 17:30.

Agenda (på engelska) : Day 1: 12:00-13:00 – Registration 13:00-13:20 – Introduction and operational matters (Anders Johansson and David Brinnen) 13:20-13:50 – VMS Software Inc. Business Update (Johan Gedda) 14:00-14:30 – Porting Java 8 – Letters from the Trenches (Brett Cameron) 14:30-14:50 – Overview of VMS Software Inc. Professional Services (Brett Cameron) 15:00-15:30 – Break 15:30-16:20 – Porting OpenVMS using LLVM (John Reagan) 16:30-16:50 – HPE update (Klaus Harder) 16:55-17:05 – Wrap up (Anders Johansson) 17:30-18:30 – HP-Connect Annual Meeting 18:30-23:00 – Three-course Dinner at Turning Torso

Day 2: 8:00-8:10 – Introduction to the day (Anders Johansson) 8:10-9:00 – Roadmap and x86 update (John Reagan and Brett Cameron) 9:00-10:00 – OpenVMS Online Training Update (Daria Zelenia) 10:10-11:00 – C/C++ on OpenVMS x86 (David Brinnen and Patrik Eklöf) 11:10-12:00 – The Digital Transformation Journey: Maximizing the benefits of IoT in your industry (Mick Keyes) 12:00-12:20 – Wrap up (Anders Johansson) 12:30-14:00 – Lunch 14:00-17:00 – Customer Meetings

Varmt välkomna! Styrelsen

Välkommen på Årsmöte i HP-Connect Sweden!

Årsmöte i HP-Connect 2018 kommer att ske i Malmö och närmare bestämt högst upp i Turning Torso .

Datum: Måndag 2018-04-23 Tid: 17:30 till 23:00 Agenda: Kommer inom kort För anmälan skicka e-post till styrelsen@hp-connect.se

Varmt välkomna! Styrelsen

Välkommen på SIG-dag Datum: 2017-11-21 Plats: HPE huvudkontor, Gustav IIIs Boulevard 36 Solna.

Den 21 November kommer vi ha en heldag med två SIG-spår, en VMS-SIG och en som är mer inriktad mot small business. Nedan följer agendorna

VMS-SIG kommer bland annat att handla om ämnen som togs upp på VMS Boot Camp i USA samt presentationer från HPE och Micro Focus, företaget där HP Software programvaror numera huserar.

09:00 – 09:30 Registrering och kaffe 09:30 – 09:40 Välkomna. Anders Johansson 09:40 – 10:30 HPE hårdvara, x86- och Itanium-baserade servrar. Magnus Wetterberg och Lars Sundqvist, HPE 10:30 – 11:15 OpenVMS roadmaps. Anders Johansson, RedQube och Lars Sundqvist, HPE 11:15 – 12:00 Micro Focus. Produktutbud och ”Hur får jag support på min HPE programvara?”, Daniel Lindqvist, Micro Focus 12:00 – 13:30 Lunch som HP-Connect bjuder på. 13:30 – 14:30 The state of the port to x86. Clair Grant, VMS Software Inc 14:30 – 15:15 Early stages of the boot. Booting and Crashing. Förhoppningsvis med demo. TBD 15:15 – 15:45 Kaffe 15:45 – 16:30 Nytt filsystem och VMS Calling standard på x86, Per Nisslert, PNKAB 16:30 – 16:50 Moderniserat kursutbud från VMS Software. Lars Sundqvist, HPE 16:50 – 17:00 Avrundning

Small business-SIG agenda ser ut så här 09:00 – 09:30 Registrering och kaffe 09:30 – 09:40 Välkomna. Anders Johansson 09:40 – 10:30 HPE hårdvara, x86- och Itanium-baserade servrar. Magnus Wetterberg och Lars Sundqvist, HPE 10:30 – 11:15 Technical update i labbet med fri diskussion kring de produkter som är mest intressant, HPE. 11:15 – 12:00 Micro Focus. Produktutbud och ”Hur får jag support på min HPE programvara?”, Daniel Lindqvist, Micro Focus 12:00 – 13:30 Lunch som HP-Connect bjuder på. 13:30 – 14:00 Sammanfattning.

För anmälan skicka ett mail till styrelsen@hp-connect.se berätta gärna vilken del ni är intresserad av att delta på

Varmt välkomna! Styrelsen

Välkommen på Årsmöte i HP-Connect Sweden!

I år inleder vi årsmötet genom en visning av Millesgården kl 17:00 ute på Lidingö i Stockholm. Efter visningen så håller vi årsmötet på hotell Foresta alldeles i närheten och avslutar med en trevlig middag.

Datum: Onsdag 2017-04-26 Tid: 17:00 till 21:00 För anmälan se längst ned.

Agenda: Kl 16:50 Samling utanför Millesgården adress Carl Milles väg 2 (OBS Ej huvudentrén) Kl 17:00 Visning av Millesgården Kl 18:00 Årsmöte på hotell Foresta

Vi hoppas på en trevlig dag tillsammans!

Ur stadgarna § 8: ÅRSMÖTE Ordinarie årsmöte hålls årligen före juni månads utgång. Extra årsmöte hålls då styrelsen eller revisorerna finner skäl därtill eller då minst 1/3 av samtliga röstberättigade skriftligen begärt det hos styrelsen med angivande av ärende, som önskas behandlat. Medlem som önskar ärende behandlat på ordinarie årsmöte, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast 1 mars.

Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter förekomma:

 1. årsmötets öppnande
 2. upprättande av röstlängd
 3. fråga om mötets behöriga utlysande
 4. fastställande av dagordningen
 5. val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 7. föredragning av årsredovisning och verksamhetsberättelse
 8. revisorernas berättelse
 9. beslut om fastställande av balans- och resultaträkningarna
 10. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. val av ordförande
 12. val av övriga styrelseledamöter
 13. val av revisorer och revisorssuppleant
 14. val av valberedning
 15. fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
 16. förslag från enskild medlem som i tid kommit styrelsen tillhanda
 17. övriga frågor
 18. årsmötets avslutande

Det har inte inkommit några förslag från enskild medlem.

Björn-Erik Tapper HP-Connect Sweden

Anmälan för deltagande skicka ett mail till styrelsen@hp-connect.se med dina kontaktuppgifter, vi bekräftar din anmälan Vänligen specificera om ni avser att komma till visningen på Millesgården eller direkt till årsmötet. Ange även om ni har allergier och ev frågor ni vill ta upp på årsmötet i mån av tid.

Välkommen på VMS-SIG möte! Datum: 2017-03-22 Vart: HPE huvudkontor, Gustav IIIs Boulevard 36 Solna.

När vi möttes på IKEA i November berättade vi om planerna om ett SIG möte under våren. Både Mimer och Oracle som var på plats bad om att få presentera, vilket vi tycker är jättekul!

Från VMS Software kommer vi att ha 2 talare: Camiel Vanderhoeven, från Holland, Camiel i VMS Kernel Engineering Team, bland annat med att porta VMS till x86. Han har även varit stor del i jobbet med att porta Java8 till VMS.

David Brinnen kommer också att vara med från VMS Software. David är svensk, och har sitt kontor i Malmö.

Planen är att vi börjar SIG mötet med registrering och kaffe 09:00, och att vi sedan håller på till ca 16:30. HP-Connect bjuder på lunch.

Preliminär agenda: 09:00 Registrering och kaffe 09:30 Välkomna till HP-Connect och HPE. Anders Johansson & Lars Sundqvist 09:45 Mimer, Fredrik Malmström / Bengt Gunne 10:30 VMS Software, Camiel Vanderhoeven 11:30 Lunch 13:00 Oracle, Magnus Larsson 13:45 VMS Software, David Brinnen 14:45 Kaffe 15:15 VMS Software, Camiel Vanderhoeven 16:15 Avslutning

För anmälan, skicka mail till styrelsen@hp-connect.se Välkomna önskar HP-Connect VMS SIG

Välkommen på VMS-SIG möte hos IKEA den 8 November i Helsingborg. Vi är glada över att ha blivit inbjuden av IKEA att hålla en VMS-SIG dag hos dom i Helsingborg!

Vi kommer hålla till i IKEA ITs lokaler på Sjögatan 1 Karta hos eniro – det är 5 minuters promenad från Helsingborgs centralstation (knutpunkten)

Agenda:

För tillresande från Göteborg och Malmö ska det enligt tidtabell finnas möjlighet att åka tåg samma morgon.

Från Stockholm och norröver så finns alternativen att åka tåg eller flyg. Med flyg åker man smidigast till Ängelholms flygplats och sedan flygbuss till Helsingborg. Man bör ställa in sig på att man behöver en hotellnatt i Helsingborg om man inte tar nattåget eller första morgonflyget till Kastrup

Hotell i närheten Radisson Blu Metropol Hotel, Carl Krooks gata 16 Comfort Hotel Nouveau, Gasverksgatan 11

För tillresande som planerar att sova över i Helsingborg mellan Måndag och Tisdag så finns möjlighet att äta middag tillsammans, Björn-Erik Tapper håller i den och vi möts upp i foajen till hotell Comfort Hotel Nouveau kl 20:00

För anmälan skicka ett mail till styrelsen@hp-connect.se nämn gärna om ni har avsikt att möta upp för middag med Björn-Erik

Varmt välkomna! Styrelsen


Välkommen på SIG och Årsmöte i HP-Connect Sweden!

I år träffas vi för årsmötet på HPEs huvudkontor på Gustav III:s boulevard 36 i Solna, Stockholm. Innan årsmötet så finns det möjlighet att delta på ett VMS SIG möte och efter årsmötet besöker vi Sven-Harrys konstmuseum och äter gemensam middag.

Datum: Torsdag 2016-04-28 Tid: 13:00 till 21:00 För anmälan se längst ned.

Agenda: Kl 13:00 VMS SIG möte

Kl 15:00 Årsmöte

Vi hoppas på en trevlig dag tillsammans!

Ur stadgarna

§ 8: ÅRSMÖTE Ordinarie årsmöte hålls årligen före juni månads utgång. Extra årsmöte hålls då styrelsen eller revisorerna finner skäl därtill eller då minst 1/3 av samtliga röstberättigade skriftligen begärt det hos styrelsen med angivande av ärende, som önskas behandlat. Medlem som önskar ärende behandlat på ordinarie årsmöte, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast 1 mars.

Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter förekomma:

 1. årsmötets öppnande
 2. upprättande av röstlängd
 3. fråga om mötets behöriga utlysande
 4. fastställande av dagordningen
 5. val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 7. föredragning av årsredovisning och verksamhetsberättelse
 8. revisorernas berättelse
 9. beslut om fastställande av balans- och resultaträkningarna
 10. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. val av ordförande
 12. val av övriga styrelseledamöter
 13. val av revisorer och revisorssuppleant
 14. val av valberedning
 15. fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
 16. förslag från enskild medlem som i tid kommit styrelsen tillhanda
 17. övriga frågor
 18. årsmötets avslutande

Det har inte inkommit några förslag från enskild medlem.

Björn-Erik Tapper HP-Connect Sweden

Anmälan för deltagande skicka ett mail till styrelsen@hp-connect.se med dina kontaktuppgifter, vi bekräftar din anmälan Vänligen specificera om ni avser att komma till VMS sig mötet eller direkt till årsmötet, ange även om ni inte avser att delta på Sven-Harrys konstmuseum och middag. Ange även om ni har allergier och ev frågor ni vill ta upp på årsmötet i mån av tid.

Välkommen till VMS-SIG och Opensource-SIG möte 4:e November Datum: 2015-11-04 Vart: HP, Gustav III:s boulevard 36 i Solna.

Opensource-SIG Start: 9:00

Lunch runt 12:00

Open VMS SIG Start: 13:30

För anmälan skicka ett mail till styrelsen@hp-connect.se, berätta vilka SIG:ar ni vill delta på.

Varmt välkomna! Styrelsen

Välkommen på Årsmöte i HP-Connect Sweden!

I år träffas vi för årsmötet på Hard Rock Cafe, Sveavägen 75 i Stockholm. Innan årsmötet så finns det möjlighet att delta på en guidad visning av Stadsbiblioteket på Sveavägen 73.

Datum: Tisdag 2015-05-26 Tid: 16:30 till 21:00 För anmälan se längst ned.

Agenda: Kl 16:30 Samling utanför huvudentrén till Stockholm Stadsbibliotek, Sveavägen 73 Kl 17:45 Samling i Hard rock cafe för årsmötet (Det ligger på andra sidan gatan ~25 meters prommenad) Kl 18:00 Årsmötet Kl 19:00 Toni Drk, HP Sales Strategy & Planning Manager, berättar om hur HP blir två företag. Kl 19:30 Middag

Vi hoppas på en trevlig afton tillsammans!

Ur stadgarna

§ 8: ÅRSMÖTE Ordinarie årsmöte hålls årligen före juni månads utgång. Extra årsmöte hålls då styrelsen eller revisorerna finner skäl därtill eller då minst 1/3 av samtliga röstberättigade skriftligen begärt det hos styrelsen med angivande av ärende, som önskas behandlat. Medlem som önskar ärende behandlat på ordinarie årsmöte, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast 1 mars.

Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter förekomma:

 1. årsmötets öppnande
 2. upprättande av röstlängd
 3. fråga om mötets behöriga utlysande
 4. fastställande av dagordningen
 5. val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 7. föredragning av årsredovisning och verksamhetsberättelse
 8. revisorernas berättelse
 9. beslut om fastställande av balans- och resultaträkningarna
 10. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. val av ordförande
 12. val av övriga styrelseledamöter
 13. val av revisorer och revisorssuppleant
 14. val av valberedning
 15. fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
 16. förslag från enskild medlem som i tid kommit styrelsen tillhanda
 17. övriga frågor
 18. årsmötets avslutande

Det har inte inkommit några förslag från enskild medlem.

Björn-Erik Tapper HP-Connect Sweden

Anmälan för deltagande skicka ett mail till styrelsen@hp-connect.se med dina kontaktuppgifter. Vänligen specificera om ni avser att komma till stadsbiblioteket eller direkt till årsmötet. Ange även om ni har allergier och ev frågor ni vill ta upp på årsmötet i mån av tid.

VMS-SIG möte Datum: 2015-05-05 Vart: HP, Gustav III:s boulevard 36 i Solna. Språk: Engelska

Kevin Duffy kommer till Stockholm och berättar om Oracles uppdateringar för deras produktporfölj på OpenVMS. Anders Johansson berättar om migreringsarbete med hjälp av opensource produkter på OpenVMS.

Start: 9:00

HP-Connect bjuder på Lunch.

För anmälan skicka ett mail till styrelsen@hp-connect.se.

Varmt välkomna! Styrelsen

VMS-SIG och Opensource-SIG möte

Datum: 2015-04-15 Vart: HP, Gustav III:s boulevard 36 i Solna.

Opensource-SIG Start: 9:00

Lunch runt 11:30

Open VMS SIG Start: 13:00

För anmälan skicka ett mail till styrelsen@hp-connect.se, berätta vilka SIG:ar ni vill delta på.

Varmt välkomna! Styrelsen

VMS-SIG och Opensource-SIG möte Datum: 2014-11-12 Vart: HP, Gustav III:s boulevard 36 i Solna.

Opensource-SIG Start 9:30

VMS-SIG Start kl 12:00 med Lunch Programmet startar 13:30

För anmälan skicka ett mail till styrelsen@hp-connect.se, berätta vilka SIG:ar ni vill delta på.

VMS-SIG möte fredag Datum: 2014-08-01 Tid: 15:00

Sammanfattning av Anders Johansson

Mötet handlade om det nystartade företaget VMS Software Incorporated, som har fått exklusiv rätt att vidareutveckla OpenVMS.

Steg 1 är att de skall slutföra support för Poulson och HP Integrity i4-servrarna. Steg 2 är att de skall porta VMS och layered products till x86. De lovar också att OpenVMS på x86 skall vara ”binärkompatibelt med Vax, Alpha och Itanium”, dvs man skall ta fram en dynamisk översättare/JIT/VM/Emulator för de ”gamla hårdvarorna”

I företaget finns ”kända namn”, och man säger sig ha fått med ”fler än man anar” av de ”gamla utvecklarna”.

De skall ha egna säljare, support och egen marknadsavdelning, men har också ett återförsäljar-avtal med HP, vilket bl a innebär att kunder kan köpa HP hårdvara med VSI OpenVMS via HP. Det finns också support-avtal mellan VSI och HP, vilket innebär att HP kan ge support på VSI OpenVMS.

Välkommen på Årsmöte i HP-Connect Sweden! I år träffas vi för årsmötet på Villa Källhagen, Djurgårdsbrunnsvägen 10 i Stockholm. Innan årsmötet så finns det möjlighet att besöka Abbamuseet Djurgårdsvägen 68 för en guidad visning. Abbamuseet har en begränsning på 25 personer per guidégrupp varför principen först till kvarn gäller vid anmälning.

Datum: 2014-05-20 Tid: 16:30 till 21:00

För anmälan se längst ned.

Agenda: Kl 16:15 Buss avgår från Villa Källhagen till Abbamuseet Kl 16:25 Samling utanför Abbamuseet Kl 16:30 Guidad visning av Abbamuseet Kl 18:00 Buss tillbaka till Villa Källhagen och årsmötet i konferensrum Eken Kl 19:00 Middag

Vi hoppas på en trevlig afton tillsammans!

Till Villa Källhagen ( karta )tar man sig kommunalt via buss 69 eller med bil. Abbamuseet ( karta ) tar man sig till med spårvagn 7 alternativt till Villa Källhagen och därifrån anordnar vi bussförbindelse, buss tillbaka från Abbamuseet avgår 18:00. Bil till Abbamuseet rekommenderar vi inte eftersom parkeringsmöjligheterna är sämre där.

Ur stadgarna

§ 8: ÅRSMÖTE Ordinarie årsmöte hålls årligen före juni månads utgång. Extra årsmöte hålls då styrelsen eller revisorerna finner skäl därtill eller då minst 1/3 av samtliga röstberättigade skriftligen begärt det hos styrelsen med angivande av ärende, som önskas behandlat. Medlem som önskar ärende behandlat på ordinarie årsmöte, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast 1 mars.

Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter förekomma:

 1. årsmötets öppnande
 2. upprättande av röstlängd
 3. fråga om mötets behöriga utlysande
 4. fastställande av dagordningen
 5. val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 7. föredragning av årsredovisning och verksamhetsberättelse
 8. revisorernas berättelse
 9. beslut om fastställande av balans- och resultaträkningarna
 10. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. val av ordförande
 12. val av övriga styrelseledamöter
 13. val av revisorer och revisorssuppleant
 14. val av valberedning
 15. fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
 16. förslag från enskild medlem som i tid kommit styrelsen tillhanda
 17. övriga frågor
 18. årsmötets avslutande

Det har inte inkommit några förslag från enskild medlem.

Björn-Erik Tapper HP-Connect Sweden

Anmälan för deltagande skicka ett mail till styrelsen@hp-connect.se med dina kontaktuppgifter. Vänligen specificera om ni vill komma på både Abbamuseet (25 första anmälningarna) och Årsmötet med middag (inga begränsningar) eller bara årsmötet med middag. Ange även om ni har allergier och ev frågor ni vill ta upp på årsmötet i mån av tid.

Verksamhetsberättelsen kan ni läsa här

Tillbaka